خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 52)

آرشیو نویسنده: اله سار

خانواده چاب (خانواده ای مهم در میان هابیت های شایر)

خانواده ای از هابیت های شایر که تعدادی از آن ها در مهمانی تولد بیلبو بگینز حضور داشتند. رابطه اصلی آن ها با خانواده بگینز از طریق پدربزرگ بیلبو،توک پیر، بود که همسر وی آدامانتا چاب مادر دست کم دوازده فرزند از جمله بلادونا مادر بیلبو بود.

ماجراهای کیریون و ائورل (داستان تاسیس روهان)

ماجراهای تاریخی که داستان ملاقات کیریون و ائورل پس از نبرد دشت های کله برانت و اتحاد متعاقب آن ها را بیان می کند. ائورل به جنوب تاخته بود تا به دفاع از سرزمین های گوندور کمک کند و به عنوان پاداش کیریون سوگند یاد کرد تا میان مردم ائورل و مردم خودش دوستی ابدی برقرار باشد. او همچنین سرزمین شمالی کالن آردون را به مردم ائوتئود بخشید و آن ها آن جا کشور روهان را تاسیس کردند.

نمی توان با قطعیت منبع این تاریخچه را مشخص کرد. اما تاریخچه نگاری امری متداول در میان آنگلو-ساکسون ها بوده است و مردم روهان نیز شباهت های بسیاری به این فرهنگ دارند. پس دور از ذهن نیست که این تاریخچه در روهان نوشته و نگهداری شده باشد تا به عنوان سرآغاز این ملت از آن یاد شود.

چیتینگ (چهارمین ماه در تقویم بری)

چهارمین ماه در تقویم قدیمی بری مطابق با آسترون در تقویم شایر یا ویرسه در ماه های کوئنیایی که مشترکا در سرزمین میانه استفاده می شد. نام این ماه احتمالا مرتبط با ساقه گیاهی است که شکل آن نشانگر بهار است.

فرزندان خورشید (نامی که در میان الف ها برای آدمیان به کار می رفت)

نامی که توسط الف ها به آدمیان داده شد که در نخستین طلوع آفتاب برخاستند و از این رو از شب هراسان بودند.