خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیمیل خاد (پدر آر فارازون)

گیمیل خاد (پدر آر فارازون)

پسر کوچک آر گیمیلزر ، پادشاه نومنوری که همانند پدرش با اصلاحات سیاسی برادر بزرگترش یعنی تار پالانتیر مخالفت کرد. پسرش آر فارازون بود که تاج و تخت نومنور را غصب کرده و جزیره را به ویرانی کشاند.

درباره اله سار