گیملی (دوست الفها)

پسر گلوین که به همره یاران حلقه از ریوندل عازم سفر شد . پس از پراکنده شدن یاران حلقه در پارت گالن ، او به همراه آراگورن و لگولاس به شکار ارک ها در سرتا سر روهان پرداخت. او در نبرد هورن برگ و پلنور حضور داشت و جنگید. او به خاطر رابطه‌ی دوستی اش با لگولاس مشهور است. داستان هایی هستند که می گویند آنها با یکدیگر به غرب کوچیدند. اگر این گفته درست باشد ، بنابراین گیملی اولین و تنها فرد از نژاد دورف ها بود که به سرزمین فنا ناپذیر پا گذاشت.

درباره اله سار