آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

بریتا لئوفا (پادشاه محبوب روهان)

یازدهمین پادشاه روهان، دومین پادشاه از دومین دودمان که مدتی پس از اینکه سرزمین روهیریم تقریباً ویران شد بر روهان فرمان می‌راند. پدرش به نام فری لاو به همراهی سارومان که در آن زمان به تازگی به حکومت ایزنگارد منصوب شده بود کشور را دوباره بنا نهاد. بریتا نیز رویه کمک به نیازمندان را دنبال کرد و از طرف مردم ...

ادامه مطلب »

برودا (حکمرانِ شرقیِ هیت‌لوم)

برودا یکی از شرقی‌ها بود که در دوران اول از متحدین مورگوت به شمار می‌رفت. پس از اینکه مورگوت هیت‌لوم را تصرف کرد، برودا فرمانروای آنجا شد.

ادامه مطلب »