آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

بورلاد (یکی از سه پسر بور)

ظاهرا پسر ارشد بور می‌باشد. که در اواخر دوران اول به بلریاند آمد. او در نیرنایت آرنویدیاد جنگید و به نولدور وفادار بود و قبل از اینکه کشته شود در قتل پسران اولفانگ شرکت نمود.

ادامه مطلب »

بورلاخ (یکی از سه پسر بور)

یکی از سه پسر بور که به خدمت مایدروس و ماگلور که پسران ارشد فئانور بودند، در آمد. او در در نیرنایت آرنویدیاد جنگید و به نولدور وفادار بود و قبل از اینکه کشته شود در قتل پسران اولفانگ شرکت نمود.

ادامه مطلب »

بور (شرقی وفادار)

یکی از روسای قبایل انسان‌ها. اهل سرزمین میانه بود که بعدا در دوران اول به بلریاند آمد. او در خفا با مورگوت متحد شده بود و سپس به خدمت مایدروس و ماگلور که راه‌های شمال شرقی را اشغال کرده بودند، در آمد. او اتحادش با فرمانروای تاریکی را بهم زد و به پسران فئانور صادقانه خدمت نمود.

ادامه مطلب »

خون‌آلود (نام مستعار تورین به معنی آگارواین)

 آگارواین به معنای خون‌آلود است. وقتی که تورین به همراه گویندور رفت تا میان الف‌های نارگوتروند زندگی کند، این نام را برای خود برگزید.

ادامه مطلب »

رستگار (لقبی برای ائارندیل دریانورد)

لقبی که به ائارندیل دریا نورد داده شد. زیرا او در اواخر دوران اول الف‌ها و انسان‌ها را از حکومت ستمگرایانۀ مورگوت نجات داد.

ادامه مطلب »