خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - انسان ها (برگه 3)

انسان ها

آر-ساکالتور (بیست و دومین فرمانروای نومه نور)

پسر و وارث آر-زیمراتون نومه نوری .وی سنت جدش آر-آدوناخور را دنبال کرد و نام سلطنتی خود را از زبان آدونائیک انتخاب کرد. معادل الفی این نام تار-فالاسیون است.

آر-ساکالتور شصت و نه سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-گیمیلزور چوگان پادشاهی را به دست گرفت.

آنکالیمون (نامی برای چهاردهمین حکمران نومه‌نور)

مخفف نام تار-آنکالیمون شاه نومه نوری. تار-آنکالیمون پسر تار-آتانامیر، بین سالهای ۲۲۵۱ و ۲۳۸۶ دوران دوم در نومه نور حکمران بود. سلطنت او دورهای حیاتی در تاریخ نومه نور بود چرا که اولین نشانه های اختلاف میان مردمان نومه نور بروز کرد که به دشمنی میان مردان شاه و گروهی که به مومنان مشهور شدند انجامید و در نهایت به نابودی نومه نور ختم شد.
نکته:
تردیدهایی در مورد تاریخ دقیق شروع سلطنت آنکالیمون وجود دارد و ممکن است شروع آن سال ۲۲۲۱ از دوران دوم باشد. برای جزئیات بیشتر به نکته اول از مدخل تار-آنکالیمون مراجعه کنید.

آنکالیمه (وارث تار-آلداریون نومه‌نوری)

دختر و تنها فرزند آلداریون و ارندیس. وقتی چهار ساله بود پدرش که ماجراجویی بزرگ بود، نومه نور را از راه دریا به مقصد سرزمین میانه ترک کرد. پس از آن به مدت چهار سال ارندیس او را در خانه ی سفیدشان در امهریه بزرگ کرد. و سرانجام هنگامی که آلداریون از سفر بازگشت، آنکالیمه او را فراموش کرده بود. مدت کوتاهی پس از بازگشت آلداریون، پدرش تار-منلدور چوگان سلطنت نومه نور را به او واگذار کرد. آلداریون که پس از به سلطنت رسیدن تار-آلداریون نامیده میشد، قانون جانشینی نومه نور که تا آنزمان فقط به مردان اجازه حکومت میداد را بازبینی کرد تا دخترش امکان به تخت نشستن را بیابد. آنکالیمه وقتی تنها ۱۹ سال داشت رسماً به عنوان وارث تاج و تخت معین شد. اگرچه به دلیل تربیت منزویاش علاقه ای به ازدواج نداشت، اما از آنجاییکه ازدواج او برای بقای سلطنت ضروری بود، با هالاکار از هیاراستورنی، نواده ی «والدامیر نولیمون» ازدواج کرد و صاحب پسری به نام آناریون شد. ازدواج آنان موفق نبود و خیلی زود از هم جدا شدند. او سرانجام مدتها پس نامگذاریاش به عنوان وارث سلطنت و در سن ۲۰۲ سالگی به عنوان اولین ملکه ی حکمران نومه نور بر تخت نشست. با این وجود سلطنت او طولانی ترین در میان نومه نوری ها پس از الروس تار-مینیاتور بود که دویست و پنچ سال به درازا کشید.

آنبورن (ردیاب ایتیلن)

مردی از گوندور و تکاور ایتیلن که گالوم را در روزهای پایانی جنگ حلقه ردیابی کرد و یافت. فارامیر دستور به عدم کشته شدن گالوم داد که اگر او کشته شده بود، پیروزی سائورون قطعی میبود.

آناریون (پسر کوچکتر الندیل)

پسر دوم الندیل و برادر کوچکتر ایسیلدور که با پدرش به سرزمین میانه آمد و در محاصره باراد-دور کشته شد.
نکته:

  1. تاریخ تولد آناریون فقط در جلد دوازده کتاب تاریخ سرزمین میانه ذکر شده است از اینرو کاملاً قابل اعتماد نیست.
  2. تالکین سرمنشأ روشن و صریحی برای نام آناریون ذکر نکرده است و معادل «فرزند آفتاب» برای نام او از متون پراکنده ی آن استنتاج شده و غیردقیق است. نام برادر او ایسیلدور تقریباً به معنی «وقف شده‌ی ماه» میباشد و تلویحاً بر این دلالت دارد که نام آناریون به وقف پسر الندیل به پیشگاه آنار (خورشید) اشاره می‌کند.