آخرین مقالات فرهنگنامه

انسان ها

کاتب شاه (دبیر میناس‌تی‌ریت)

عنوانی که به دبیر رسمی یا دفتردار پادشاه گوندور داده می‌شد. این مقامی بود که فیندگیل، کسی که نسخه‌ای از کتاب سرخ سرحد غربی را در سال ۱۷۲ دوران چهارم تکمیل و با نام و عنوان خود امضا کرد، بر عهده داشت. این تنها اشارۀ موجود از عنوان «کاتب پادشاه» است، به همین جهت ممکن نیست که از پیشینۀ این ...

ادامه مطلب »

مردان شاه (حزب شاهان متاخر نومه‌نور)

حزب بزرگتر مردمان نومه‌نور که سیاست‌های تار-آنکالیمون و اخلافش را در ایجاد تکبر و ثروت نومه‌نور به منظور نافرمانی از والار و الدار دنبال می‌کردند.

ادامه مطلب »