آخرین مقالات فرهنگنامه

K

کودوک (کلمه وسترون برای نژاد هابیت)

کلمه‌ای در زبان وستروس که در شایر و بری برای اشاره به گونه هابیت استفاده می‌شد (بنابراین کلمه‌ای بود که هابیت‌ها برای اشاره به خودشان از آن استفاده می‌کردند). به نظر می‌آید که این کلمه، شکل متأخر کلمه کود-دوکان باشد که هنوز هم در روهان استفاده می‌شد و معنای «ساکن نقب» می‌داد.

ادامه مطلب »

کود-دوکان (ساکن نقب)

«…و اکنون اینجا مقابل چشمانم باز مردم افسانه‌ای دیگری را می‌بینم. اینان هافلینگ نیستند که برخی میان ما آنان را هولبیت‌لان می‌نامند؟» نامی که در روهان برای موجودات افسانه‌ای که نصف انسان‌ها قد داشتند استفاده می‌شد. در زمان جنگ حلقه بر روهیریم آشکار شد که این موجودات واقعی هستند؛ آنها در واقع همان هابیت‌ها بوند. این افسانه‌ها بی‌شک از دورانی ...

ادامه مطلب »

کیرینکی (پرندگان سرخ رنگ کوچک که در نومه‌نور یافت می‌شدند)

یکی از بسیار انواع پرندگان که در نومه‌نور، و بدون شک آمان وجود داشتند اما در سرزمین میانه شناخته نبودند. فرکانس صدای ایشان چنان زیاد بود که آدمیان به سختی می‌توانستند آن را بشنوند.

ادامه مطلب »

خویشاوندکشی (غارت آلکوئالونده)

نخستین کشتار الف به دست الف که در آن پیروان فئانور که در جستجوی راهی برای رفتن به سرزمین میانه بودند، الف‌های تله‌ری به قتل رساندند و بندرگاه ایشان را غارت نمودند.

ادامه مطلب »

سرزمین شاهان (آراندور در نومه‌نور)

مهم‌ترین سرزمین در نومه‌نور، سرزمینی که بین منل‌تارما و بندرگاه رومنا قرار داشت. بیشتر با نام الفی‌اش آراندور شناخته ‌می‌شود و پایتخت نومه‌نور، شهر آرمنه‌لوس را در خود داشت.

ادامه مطلب »