خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 50)

آرشیو نویسنده: اله سار

تالار مزربول (تالار اسناد خزد – دوم باستانی)

تالار باستانی اسناد خزد – دوم که بالین از آن به عنوان پایگاهش در تلاش نافرجام برای بازپس گیری موریا استفاده کرد. یاران حلقه در زمان عبور از موریا مقبره او را در این تالار یافتند.

کروت (هفتمین ماه سال)

این ماه در تقویم سرزمین میانه تقریبا مطابق با ژوئیه کنونی می باشد. کروت شکل سینداری نام این ماه است که به ویژه توسط دونه داین استفاده می شد ( در تقویم های دیگر مشابه شکل سنتی کوئنیایی این نام یعنی کرمیه به کار می رفت.). کروت پس از ماه نوروئی و پیش از ماه اوروئی قرار دارد.

کرتار (حروف رونی)

دستگاه نوشتاری گسترده و همه گیری که در اصل توسط سیندار ابداع شد و آنها از آن برای نوشتن کتیبه ها در چوب یا سنگ استفاده می کردند. شکل حروف اکثرا از خطوط راست درست شده بود زیرا استفاده اصلی آن در نوشته های حکاکی شده بود و الفبای الفی نام خود را از همین کاربرد گرفته اند. ریشه الفی کلمه حکاکی cirکه آن را در نام اصلی سینداری این حروف (Cirth) دیده می شود. کرتار شکل کوئنیایی همین کلمه است و از همین ریشه است. هر دو شکل این کلمات در انگلیسی به حروف رونی ترجمه می شوند.

کرمیه (هفتمین ماه سال گوندوری)

هفتمین ماه سال بر طبق گاه شماری کارگزاران گاندور که بعد از لوئنده و پیش از اوریمه قرار دارد. در تقویم مدرن کرمیه مطابق با ۲۳ ژوئن تا ۲۲ ژوئیه در یک سال عادی است.

کئورل (سوار پیام رسان ارکنبراند)

پس از شکست در دومین نبرد گدارهای آیزن، ارکنبراند به همراه سواره نظامش به گودی هلم عقب نشست و کئورل را با پیغامی نزد ائومر فرستاد تا به او اخطار دهد. اما او شگفت زده به ارتش تئودن برخورد که برای دفاع از گدارها به سمت شمال در حرکت بودند. اخباری که کئورل حامل آن ها بود تئودن را واداشت در استراتژی خود تجدید نظر کند و در عوض به ارکنبراند در گودی هلم ملحق شود که زمینه ساز نبرد بزرگ هورنبرگ شد.

مانند دیگر اهالی روهان، نام کئورل از انگلیسی قدیمی گرفته شده است. این نام به طبقه ای خاص در جامعه آنگولو – ساکسون اختصاص دارد که مر بوط پایین ترین طبقه مردم آزاد است. از لحاظ تاریخی معمولا این افراد سربازان حرفه ای نبودند و اگر پیشینه کئورل پیرو نامش باشد می توان فرض کرد که او کشاورز و یا پیشه وری بوده که برای رویارویی با تهدیدی که روهان متوجه آن بود؛ مجبور شده بود به خدمت نظامی درآید.