خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 48)

آرشیو نویسنده: اله سار

قُله ابری (کوهی به نام فانوییدهول)

یکی از سه کوه موریا که در میان الف ها فانوییدهول و در میان دورف هایی که در زیر آن در شهر خزد-دوم زندگی می کردند، باندوشاتور(یا به شکل ساده شده شاتور) نامیده می شد.

شهر پادشاهان (عنوانی برای دو شهر)

“و آراگورن، شاه اله سار، آرون آندومیل را در شهر پادشاهان، در روز اول تابستان به زنی گرفت …”

بازگشت پادشاه کتاب پنجم، کارگزار و شاه

نامی که برای دو شهر سلطنتی دونه اداین در دوره های متفاوت تاریخی استفاده می شد. در اصل این نام به آرمنه لوس، پایتخت نومه نور، که تختگاه پادشاهان(و ملکه ها) این جزیره در طول تاریخش بود ؛اشاره دارد.

عنوان مشابهی بعدها برای میناس تیریت در گوندور به کار رفت که پادشاهان چندین نسل گوندور در آن جا سلطنت کردند. از لحاظ تاریخی، میناس تیریت در تمام طول تاریخ شهر پادشاهان گوندور نبود. اقامتگاه سلطنتی آن ها در ابتدا اوسگیلیات که بر روی آندوین قرار داشت، بود؛ اما هفتمین پادشاه، اوستوهر، میناس آنور(نامی که میناس تیریت در آن زمان خوانده می شد) را به عنوان اقامتگاه تابستانی خود برگزید. این شهر مدت ها بعد زمانی که بیست و هفتمین پادشاه، تاروندور، دربار را برای همیشه به میناس آنور در زیر میندولویین انتقال داد.