خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 49)

آرشیو نویسنده: اله سار

شهر گوندور (میناس تیریت در زیر میندولویین)

نامی که حداقل در زمان جنگ حلقه به میناس تیریت شهر بزرگ و مستحکم گوندور که در منتها الیه کوهستان سفید قرار داشت،اطلاق می شد. در حقیقت در زمان تاسیس کشور، شهر اصلی گوندور، اوسگیلیات بود که در چند مایلی شمال شرقی میناس تیریت قرار داشت. اما این شهر باستانی در دوران سوم دوام نیاورد. پادشاه تاراندور در سال ۱۶۴۰ دوران سوم اوسگیلیات را  به مقصد میناس آنور ترک کرد و از آن زمان میناس آنور که بعدها میناس تیریت نامیده شد، به شهر اصلی گوندور بدل شد.

ارگ گوندور (هفتمین حلقه میناس تیریت)

عبارتی که گاهی به اشتباه برای میناس تیریت در گوندور استفاده می شد، اما در حقیقیت خاصا به هفتمین و بالاترین حلقه مستحکم شهر اشاره دارد.

کیریون (سومین پسر ایسیلدور)

سومین پسر ایسیلدور که به همراه پدر . برادرانش الندور و آراتان در فاجعه دشت های گلادن کشته شد.

کیریاتور (دریاسالاری که سائرون را شکست داد)

در جنگ الف ها و سائرون در دوران دوم، نیروهای ارباب تاریکی، اریادور را درهم نوردیدند و سائرون در آستانه اشغال کل سرزمین میانه قرار گرفت. پادشاه برین گیل گالاد از نومه نور درخواست کمک کرد. تار-میناستیر به درخواست او پاسخ داد و ناوگان عظیمی را به یاری الف ها فرستاد.

ناوگان نومه نور تحت فرماندهی دریاسالاربزرگ کریاتور بودند که با زیرکی نیروهایش را تقسیم کرد و بخشی از آن را به جنوب فرستاد در حالیکه ناوگان اصلی او در لیندون پهلو گرفت. جنگجویان نومه نوری کریاتور بسیار نیرومند تر از سپاه سائرون ظاهر شدند و آن ها را به سمت جنوب و بیرون از اریادور عقب راندند. در نبرد سرنوشت ساز گواتلو، سائرون بین دو سپاه نومه نوری به دام افتاد و نزدیک بود اسیر شود. اما در نهایت سائورون گریخت و به موردور رفت و در آن جا سوگند خورد که از نومه نوری های پیروز انتقام بگیرد. بیش از ۱۶۰۰ سال بعد او به هدفش رسید و نومه نور ویران شد. بنابراین پیروزی بزرگ کریاتور را می توان بذر اولیه سقوط وطنش در نظر گرفت.

کیریاندیل (سومین پادشاه از چهار پادشاه دریانورد گوندور)

ائارنیل اول دومین پادشاه دریانورد گوندور بود و به واسطه تصرف بندرگاه جنوبی اومبار به شهرت رسید. زمانی که او در دریا مفقود شد، پسرش کیریاندیل جانشین او شد و سیاست های دریایی پدرش را ادامه داد. کیریاندیل به مدت هفتاد و نه سال بر گوندور سلطنت کرد و در جریان دفاع از اومبار برابر هارادریم کشته شد. پسرش کریاهر جانشین او شد و برای انتقام پدرعازم شد و سرزمین های جنوبی را فتح کرد و از این رو با نام هیارمنداکیل اول سلطنت کرد.