خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - سرکرده شمال (رهبر دونه داین شمالی)

سرکرده شمال (رهبر دونه داین شمالی)

سلسله وارثان آرودوی آخرین پادشاه آرتاداین. از آرانارت فرزنند آرودوی تا آراگورن دوم که تاج و تخت گاندور را در اختیار گرفت، شانزده سرکرده شمال وجود داشتند.

درباره اله سار