خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - داروغه (عنوان ادعایی لوتو سکویل-بگینز)

داروغه (عنوان ادعایی لوتو سکویل-بگینز)

عنوانی که ظاهرا لوتو سکویل-بگینز پس از خلع ویل وایت فوت از شهرداری شایر و در اختیار گرفتن قدرت برای خود ابداع کرد. اگر چه داروغه عنوان رسمی او بود اما معمولا رئیس خطاب می شد. پس از آن که سارومان به شایر آمد و با نام شارکی آن جا را در اختیار گرفت، هابیت ها او را رئیس حقیقی می پنداشتند.

درباره اله سار