خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 47)

آرشیو نویسنده: اله سار

کیریون (کارگزاری که سرزمین کالن آردون را به ائورل بخشید)

دوازدهمین کارگزار حاکم گوندور و فرزند برومیر کارگزار.او مردان شمالی را برای کمک در نبردهای گوندور فراخواند و زمانی که آن ها به فراخوان او پاسخ دادند سرزمین کالن آردون (که بعدها روهان نامیده شد) را به آن ها بخشید.

رودخانه کیریل (رودخانه کوچکی در لامدون غربی)

شاخه کوتاهی از رود رینگولو. کیریل از کوهستان سفید در لامدون غربی و در حدود بیست مایلی شرق تنگه تارلانگ سرچشمه می گیرد، سپس به سمت جنوب جریان یافته تا به رینگولو بپیوندد.

این املا شکل متاخر نام این رودخانه است که در ارباب حلقه ها به کار رفته است. در بسیاری از ویراست های قدیمی در نقشه بزرگی که در ابتدای کتاب پنجم داده شده است نام این رود خانه به صورت kiril آمده که نشان دهنده شکل صحیح تلفظ آن است.

خانواده چاب- بگینز (شاخه ای از بگینزهای هابیتون)

خانواده ای که با ازدواج عموی بیلبو،بینگو بگینز، با چیکا چاب شکل گرفت. به نظر می رسد این خانواده تنها سه نسل دوام آورده باشد. مدارکی که در دست داریم نشان می دهد آخرین چاب- بگینز نوه بینگو،پاپی، بود که با خانواده بولجر وصلت کرد.

خانواده چاب (خانواده ای مهم در میان هابیت های شایر)

خانواده ای از هابیت های شایر که تعدادی از آن ها در مهمانی تولد بیلبو بگینز حضور داشتند. رابطه اصلی آن ها با خانواده بگینز از طریق پدربزرگ بیلبو،توک پیر، بود که همسر وی آدامانتا چاب مادر دست کم دوازده فرزند از جمله بلادونا مادر بیلبو بود.

ماجراهای کیریون و ائورل (داستان تاسیس روهان)

ماجراهای تاریخی که داستان ملاقات کیریون و ائورل پس از نبرد دشت های کله برانت و اتحاد متعاقب آن ها را بیان می کند. ائورل به جنوب تاخته بود تا به دفاع از سرزمین های گوندور کمک کند و به عنوان پاداش کیریون سوگند یاد کرد تا میان مردم ائورل و مردم خودش دوستی ابدی برقرار باشد. او همچنین سرزمین شمالی کالن آردون را به مردم ائوتئود بخشید و آن ها آن جا کشور روهان را تاسیس کردند.

نمی توان با قطعیت منبع این تاریخچه را مشخص کرد. اما تاریخچه نگاری امری متداول در میان آنگلو-ساکسون ها بوده است و مردم روهان نیز شباهت های بسیاری به این فرهنگ دارند. پس دور از ذهن نیست که این تاریخچه در روهان نوشته و نگهداری شده باشد تا به عنوان سرآغاز این ملت از آن یاد شود.