خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریت دوات (گذرگاه سایه ها)

کیریت دوات (گذرگاه سایه ها)

گذرگاه تاریکی در افل دوات برفراز میناس ایتیل. این نام قدیمی گذرگاهی است که در دوران سوم به نام کیریت اونگل شناخته می شد.

درباره اله سار