خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 20)

آرشیو نویسنده: اله سار

آنکالیمه (وارث تار-آلداریون نومه‌نوری)

دختر و تنها فرزند آلداریون و ارندیس. وقتی چهار ساله بود پدرش که ماجراجویی بزرگ بود، نومه نور را از راه دریا به مقصد سرزمین میانه ترک کرد. پس از آن به مدت چهار سال ارندیس او را در خانه ی سفیدشان در امهریه بزرگ کرد. و سرانجام هنگامی که آلداریون از سفر بازگشت، آنکالیمه او را فراموش کرده بود. مدت کوتاهی پس از بازگشت آلداریون، پدرش تار-منلدور چوگان سلطنت نومه نور را به او واگذار کرد. آلداریون که پس از به سلطنت رسیدن تار-آلداریون نامیده میشد، قانون جانشینی نومه نور که تا آنزمان فقط به مردان اجازه حکومت میداد را بازبینی کرد تا دخترش امکان به تخت نشستن را بیابد. آنکالیمه وقتی تنها ۱۹ سال داشت رسماً به عنوان وارث تاج و تخت معین شد. اگرچه به دلیل تربیت منزویاش علاقه ای به ازدواج نداشت، اما از آنجاییکه ازدواج او برای بقای سلطنت ضروری بود، با هالاکار از هیاراستورنی، نواده ی «والدامیر نولیمون» ازدواج کرد و صاحب پسری به نام آناریون شد. ازدواج آنان موفق نبود و خیلی زود از هم جدا شدند. او سرانجام مدتها پس نامگذاریاش به عنوان وارث سلطنت و در سن ۲۰۲ سالگی به عنوان اولین ملکه ی حکمران نومه نور بر تخت نشست. با این وجود سلطنت او طولانی ترین در میان نومه نوری ها پس از الروس تار-مینیاتور بود که دویست و پنچ سال به درازا کشید.

آنکالاگون (قویترین اژدهای بالدار)

قویترین اژدهای بالدار مورگوت که در پایان نبردِ خشم از آنگباند به جنگ سپاه والار رفت. حتی سپاه قدرتمند والار نیز در مقابل هجوم وحشتناک او و همراهانش عقب نشست تا اینکه ائارندیل با کشتیاش وینگیلوت و کمک توروندور و عقابهایش به جنگ او آمدند. آنان به مدت ۲۴ ساعت جنگیدند تا آنکالاگون بدست ائارندیل کشته شد. پیکر او به روی کوه تانگورودیم افتاد و آنرا ویران کرد.

آنبورن (ردیاب ایتیلن)

مردی از گوندور و تکاور ایتیلن که گالوم را در روزهای پایانی جنگ حلقه ردیابی کرد و یافت. فارامیر دستور به عدم کشته شدن گالوم داد که اگر او کشته شده بود، پیروزی سائورون قطعی میبود.

آناریا (دومین روز هفته)

در هفته ی شش روزه ی تقویم الفی، آناریا پس از النیا دومین روز است. این روز به خورشید که نزد الفها «آنار» نامیده میشود اختصاص دارد. آناریا فرم کوئنیایی نام اینروز و مترادف «اورانور» شکل سینداری آن است. مفهوم «روزی برای خورشید» بشکلی در تمام تقویمهای شناخته شده سرزمین میانه موجود است و در تقویم هابیتهای شایر به شکل ساندی (یکشنبه) استفاده میشود.

آناریما (صورت فلکی که توسط واردا ساخته شد)

یکی از صور فلکی بیشماری که واردا در آسمان قرار داد که تا زمان بیداری اولین دسته از الفها در پهنه آن نورافشانی میکرد. اگرچه محل دقیق این صورت فلکی با قطعیت مشخص نیست، اما اینطور بنظر میرسد که نام آن به معنی لبه یا کرانه ی خورشید است و احتمالاً محل آن در کنار مسیر حرکت خورشید در صفحه ی دایره البروج میباشد.