خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 46)

آرشیو نویسنده: اله سار

کورا گودبادی (مادر فاستولف بولجر)

کورا در حدود قرن دوازدهم از گاهشماری شایر به دنیا آمد. او به همراه توگو(که متعلق به چند نسل بعد از کورا می باشد) تنها دو نفر شناخته شده از طایفه گود بادی هستند. کورا با رودولف پسر گوندولفو بولجر از خاندان بولجر ازدواج کرد. آن ها تنها یک پسر به نام فاستولف داشتند اما از طریق فاستولف و همسرش پنسی بگینز، نسل آن ها بسیار گسترده شد.

شکاف هلاکت (قلب اورودروین)

پرتگاه آتشین در درون سامات نائور؛ کوره و کارگاه سائورون که در اعماق اورودروین نقب زده شده بود و به قلب آتشین آن گشوده می شد.

گروه همراهان حلقه (نُه مسافر)

نه همراهی که از ریوندل قدم در راه پویش کوه هلاکت گذاشتند. که اسامی آن ها عبارت است از:

آراگورن، برومیر، فردو بگینز، گندالف، گیملی یاور الف، لگولاس سبزبرگ ، مریادوک برندی باک، پره گرین توک و سموایز گمجی.

همراهان حلقه (اعضای گروه یاران)

نه مسافری که از ریوندل قدم در راه پویش نابودی حلقه یگانه در کوه هلاکت گذاشتند. فردو بگینز حامل حلقه بود و هشت همراه او شامل سه هابیت، دو انسان، یک دورف، یک الف و یک جادوگر بود. اسامی آن ها به ترتیب عبارتند از: سموایز گمجی، مریادوک برندی باک و پره گرین توک؛ آراگورن و برومیر؛ گیملی؛ لگولاس و گندالف.

عبارت “همراهان حلقه” به طور خاص در میناس تریت در روزهای پس از جنگ حلقه استفاده می شد. زمانی که همراهان باقی مانده در کنار هم در خانه ای که برای آن ها آماده شده بود زندگی می کردند. در این زمان هشت نفر از همراهان باقی مانده بودند چرا که برومیر توسط تیرهای اورکی در پارت گالن از پای در آمده بود.