خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریت تورونات (شکاف عقاب ها)

کیریت تورونات (شکاف عقاب ها)

گذرگاهی باریک و مخفی از میان کوهستان محیط شمالی گوندولین. مسیر باریکی که به گذرگاه ختم می شود با لبه خطرناک و دره عمیقی در سمت غربی آن و دیواره صخرهای در سمت شرقی. از طریق این گذرگاه بود که تبعیدیان گوندولین از سقوط شهر گریختند اما با نیرویی از موجودات مورگوت از جمله یک بالروگ مواجه شدند. گلورفیندل با بالروگ جنگید و هر دو به اعماق دره سقوط کردند و کشته شدند. در همین حین توروندور و عقابهای او ارک ها را عقب راندند و اجازه دادند سایر تبعیدیان از جمله ائارندیل جوان بگریزند.

درباره اله سار