خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیرت (سیستم نگارش رونی)

کیرت (سیستم نگارش رونی)

لغتی الفی معادل رونی. حروفی که برای حکاکی در سطوح به جای نوشتن با قلم یا قلمو اختراع شد.

درباره اله سار