خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریت نینیاخ (شکاف رنگین کمان)

کیریت نینیاخ (شکاف رنگین کمان)

گذرگاه صخره ای از میان کوه های شمال غرب سرزمین میانه که به خور درنگیست و دریای بزرگ منتهی می شود. دروازه نولدور در این شکاف قرار داشت و تور از این مسیر در ماموریت سرنوشت سازش به گوندولین گریخت.

درباره اله سار