خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریت گورگور (گذرگاه نفرین شده)

کیریت گورگور (گذرگاه نفرین شده)

نقطه ای که دامنه کوهستان های ارد لیتوی و افل دوات به هم می رسند. این گذرگاه به وسیله دروازه سیاه مورانون مسدود و با برج های دندانه ای محافظت می شد.

درباره اله سار