خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریت فورن اِن آندرات (گذرگاهی از میان کوهستان مه آلود)

کیریت فورن اِن آندرات (گذرگاهی از میان کوهستان مه آلود)

یکی از معدود گذرگاه های میان کوهستان مه آلود شمالی.جاده ای که از ریوندل در کوه های غرب گذرگاه شروع شده سپس به سمت دره آندوین و گدار قدیمی در سمت شرق ادامه پیدا می کند. این گذرگاه مشهوری است که بیلبو و همراهانش در اواخر دوران سوم توسط گابلین ها به اسارت گرفته شدند در آن دوران این گذرگاه با نام ساده “بالا گذر” خوانده می شد. در روزگار پیشین زمانی که مسافرت از این گذرگاه معمول بود، این گذرگاه نام الفی کیریت فورن ان آندرات را بر خود داشت که به معنای “گذرگاه شمالی صعود طولانی” است.

درباره اله سار