خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریون (کارگزاری که سرزمین کالن آردون را به ائورل بخشید)

کیریون (کارگزاری که سرزمین کالن آردون را به ائورل بخشید)

دوازدهمین کارگزار حاکم گوندور و فرزند برومیر کارگزار.او مردان شمالی را برای کمک در نبردهای گوندور فراخواند و زمانی که آن ها به فراخوان او پاسخ دادند سرزمین کالن آردون (که بعدها روهان نامیده شد) را به آن ها بخشید.

درباره اله سار