خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 51)

آرشیو نویسنده: اله سار

کمندور (پدر بزرگ هلاکار)

جوانترین پسر آکسانتور. کمندور از اعقاب دور الروس تار- مینیاتور و نبیره واردامیر نولیمون، دومین پادشاه نومه نور، بود. نسل او به کوچکترین پسر واردامیر ،نولوندیل، می رسید بنا بر این از خط سلطنت دور بود. اما چرخ روزگار اعقاب او را در شمار شاهان نومه نور در آورد. نوه اش هلاکار به همسری آنکالیمه که نخستین ملکه حکمران نومه نور بود درآمد. بنا بر این پسر هلاکار، تار – آناریون، و تمام پادشاهان پس از او نسبشان به کمندور پسر آکسانتور می رسد.

کارنیمیریه (درخت سمان سرخ گوهر)

کلمه ای الفی به معنای سرخ گوهر که احتمالا به خوشه های درخشان تون های سرخی اشاره می کند که در کنار درختان سمان رشد کرده بودند. این یکی از نام هایی است که بریگلاد انت در مرثیه اش به یاد درختان سمان خانه اش که توسط اورک ها قطع شده بود؛ استفاده می کرد.

کمندور (پسر و وارث ملندیل)

کمندور از نسل اربابان افسانه ای بود. جد بزرگ او الندیل بود و او پسر ملندیل و نوه آناریون بود. با این وجود از دوران سلطنت او به عنوان پادشاه گاندور تقریبا چیزی نمی دانیم. به نظر می رسد گاندور در دوران حکومت او در صلح به سر می برده ؛ زیرا هیچ واقعه شاخص تاریخی از این دوران نقل نشده است.

کمندور هشتاد و شش سال بر گاندور حکومت کرد و پسرش ائارندیل جانشین او شد.

کمربند ملیان

حصار سحرآمیزی که توسط ملیان در اطراف قلمرو تینگول کشیده شده بود. و از ورود بیگانگان بدون اجازه و سفارش او جلوگیری می کرد.

رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه ای که از برلیاند شمالی سرچشمه می گرفت. جایی که از غرب ایورین فاصله‌ی زیادی نداشت، جایی که سرچمه های ناروگ قرار داشت. دو رودخانه به طرف جنوب جریان داشتند و در حدود صد مایل ، تا جایی که رود خانه‌ی گلینگلیت به طرف غرب یعنی نارگ تغییر جهت می داد ، در یک خط موازی حرکت می کردند.

در جنوب ، در نقطه ای که گلینگلیت به نارگ برخورد می کرد ، عبور از آن رودخانه‌ی بزرگتر غیر ممکن شد. بنابراین الف های نورگوتروند قبل از آن که بتوانند به طرف غرب سفر کنند ، مجبور شدند به طرف شمال و به طرف جریان داخلی گینگلیت مهاجرت کنند. این رویداد در قبل از روز هایی رخ داد که آنها آن پل بی دوام را بر روی ناروگ ساختند. آخرین نبرد الف های نارگوتروند در دشت های توم هالاد رخ داد. سرزمینی که در میان مسیر های ناروگ و گینگلیت قرار داشت.