خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کرمیه (هفتمین ماه سال گوندوری)

کرمیه (هفتمین ماه سال گوندوری)

هفتمین ماه سال بر طبق گاه شماری کارگزاران گاندور که بعد از لوئنده و پیش از اوریمه قرار دارد. در تقویم مدرن کرمیه مطابق با ۲۳ ژوئن تا ۲۲ ژوئیه در یک سال عادی است.

درباره اله سار