خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - تقویم و زمان ها

تقویم و زمان ها

آناریا (دومین روز هفته)

در هفته ی شش روزه ی تقویم الفی، آناریا پس از النیا دومین روز است. این روز به خورشید که نزد الفها «آنار» نامیده میشود اختصاص دارد. آناریا فرم کوئنیایی نام اینروز و مترادف «اورانور» شکل سینداری آن است. مفهوم «روزی برای خورشید» بشکلی در تمام تقویمهای شناخته شده سرزمین میانه موجود است و در تقویم هابیتهای شایر به شکل ساندی (یکشنبه) استفاده میشود.

آستار (ماه های تقویم نومه نوری‌ها)

پس از اینکه اداین در نومه نور مستقر شدند، تقویم جدیدی برای خودشان ساختند. اگرچه اجدادشان در سرزمین میانه رسمی داشتند که سال از وسط زمستان شروع می شود اما سوای از این، آن‌ها هیچ نوع تقویم رسمی برای خودشان نداشتند.
در اوایل نومه نوری‌ها از تقویم الف‌ها به عنوان پایه ای برای کار خود استفاده می‌کردند؛ اما جزئیات این تقویم ها که برای الف‌های نامیرا تهیه شده بود نیاز به ویرایش داشت تا برای انسان‌های فانی کاربردی باشد. الف‌ها سال را به شش فصل طولانی تقسیم کرده بودند، اما در گاهشماری شاهان نومه نور، سال به دوازده ماه کوتاه‌تر تقسیم شد که به آنها آستار می گفتند.
هر آستا ۳۰ روز داشت. البته دو ماه ناریه و کرمیه که روز میانه‌ی سال در بین آنها قرار داشت ۳۱ روزی بودند. این تقویم در تمام طول دوران دوم و بخشی از دوران سوم بدون تغییر باقی ماند تا اینکه ماردیل وورونوه، کارگزار گوندور، آنرا تصحیح کرد. در گاهشماری کارگزاری هر کدام از آستار ۳۰ روز داشت و دو روز به نام های تویی‌لره و یاویه‌ره در بهار و پاییز قرار داده شد که جزو هیچ کدام از دوازده آستار نبودند. در این دو روز جشن‌هایی برپا می‌شد.

آلدویا (روز دو درخت)

چهارمین روز از هفته الفی. آلدویا روزی بود که به یاد دو درخت والینور نام گذاری شده بود. آلدویا نامی کوئنیایی برای این روز بود که معادل سینداری آن اورگالادهاد بود. زمانی که نومه نوری ها شیوره الف ها را برای نام گذاری روزهای هفته به کار گرفتند. نام این روز را با کمی تغییر آلده آ ( در سینداری اورگالاد) گذاشتند و آن را اختصاصا به تلپریون، درخت سپید، که احترام ویژه ای برای آن قائل بودند، تقدیم کردند.

آلده آ (روز درخت سپید)

چهارمین روز از هفته شش روزه الفی به یاد دو درخت والینور، در زبان کوئنیا آلدویا نامیده می شد. زمانی که نومه نوری ها تقویم خود را تنظیم می کردند، شش روز خود را بر اساس همان روزهای الفی قرار دادند. نومه نوری ها درخت سپید تلپریون را بسیار گرامی می داشتند؛ زیرا بازمانده آن، نیملوت، در دربار سلطنتی روئیده بود. بنابراین آن ها نام آلدویا را به آلده آ، روز درخت، به یاد درخت سپید اصلی والار تغییر دادند.