S

اسماگ (اژدهای اره بور)

اژدهایی که تنها کوه را تسخیر کرد. اسماگ[۱] بزرگترین اژدهای سالهای آخر دوران سوم بود. او زیرک و باهوش بود و قادر بود به زبان مشترک در سرزمین میانه صحبت کند. او با نگاه کردن به مردم می توانست آنها را وادار کند تا خواسته هایش را انجام دهند. اسماگ اژدهایی آتشین دم بود. او دارای چنگال ها و دندان ...

ادامه مطلب »

کارگزار شاه (عنوان کارگزاران گوندور)

عنوان کامل تر “کارگزار گوندور” که در اصل به مستشار و نایب پادشاه راستین گوندور تعلق دارد. رسم بر آن شد که این مقام موروثی شود، و بعد از فقدان ائارنور آخرین پادشاه، ماردیل از خاندان هورین اولین کارگزار گوندور بود که این سرزمین را اداره کرد. نسل ماردیل تقریبا به مدت هزار سال ادامه پیدا کرد، ولی تمام کارگزاران، ...

ادامه مطلب »