آخرین مقالات فرهنگنامه

R

روسگوبل (محل زندگی راداگاست قهوه ای در مرز سیاه‌بیشه)

خانه‌ی محصور راداگاست قهوه‌ای در مرزهای غربی سیاه‌بیشه. مکان دقیق خانه‌ی او جای بحث دارد اما به نظر می‌رسد در جنوب جنگل و حدود هزار مایلی دول‌گولدور در شمال آن واقع بوده است.

ادامه مطلب »

سفر سواره ائورل (نجات گوندور توسط مردان ائوتئود)

مردان ائوتئود در سال ۲۵۱۰ د.س. پس از گرفتن پیغام کمک خواهی کیریون کارگزار گوندور از قاصدی به نام بوروندیر، تحت فرمان ائورل به سوی گوندور عازم شدند و پس از ۹ روز به کرانه رودخانه لیم‌لایت رسیدند و شاهد متوقف شدن ارتش گوندور در ساحل توسط بالخوت بودند که با حمله ای غافلگیرانه دشمن را شکست دادند و این ...

ادامه مطلب »

سوار (تعقیب‌گر الف‌های نخستین)

موجودی سایه وار در افسانه های الف ها که ملکور برای آزار اولین الف های کوئی وینن فرستاده بود. موجودی سیاه سوار بر اسبی مهیب که گفته می شد الف های سرگردان را می رباید و احتمال این که اولین اورک ها از همین الف های دزدیده شده بودند وجود دارد. اما نیت مورگوت برای استفاده از موحودی سوار بر ...

ادامه مطلب »

سواران ائورل (اجداد روهیریم)

هنگامی که کیریون برای کمک به ائورل پیغام فرستاد، ائورل با بیش از هفت هزار سوار به کمک آن ها شتافت و پس از پیروزی، کیریون، سرزمین های کالن‌آردون در شمال گوندور را به آن ها بخشید و سواران ائورل در آنجا ساکن شدند و اولین روهیریم آنهایند.

ادامه مطلب »