آخرین مقالات فرهنگنامه

مفاهیم

آردای گزند دیده (جهان فاسد شده به دست ملکور)

تاریخ‌ها: در گذشته‌ی بسیار دور، ملکور به آردا گزند رساند.   والار در ژرفای زمان پای در جهان آردا نهادند، و بر آن بودند که منزلگاهی آرمانی از برای پیدایی فرزندان ایلوواتار خلق کنند. اما ملکور خیالی دیگر در سر داشت، و جملگی کرده‌های والار را مقلوب و معیوب کرد، به گونه‌ای که خلق جهان به جنگی میان این دو ...

ادامه مطلب »

نفس سیاه (هول و وحشت مورگول)

تاریخ‌ها: نزگول برای نخستین بار در حدود سال ۲۲۵۰ دوران دوم دیده شدند؛ در سال ۳۴۴۱ دوران دوم به تاریکی فرو رفتند؛ در حدود سال ۱۳۰۰ دوران سوم بار دیگر در سرزمین میانه پدیدار شدند؛ سرانجام در سال ۳۰۱۹ دوران سوم نابود گشتند. نژاد: آدمیان گروه: گوناگون، از جمله تعدادی نومه‌نوری قدرت یا تاثیری که نزگول از آن برای مغلوب ...

ادامه مطلب »

سیاه (لقبی برای پلیدی)

تاریخ‌ها: نامعلوم، اما هر دو دارنده این لقب در اواخر دوران اول زندگی کرده و مردند. نژاد: اژدهایان (آنکالاگون) و آدمیان (اولفانگ) گروه: اولفانگ از ایسترلینگ‌ها بود. لقبی برای دو شخصیتی که در خدمت مورگوت بودند: آنکالاگون اژدها، و اولفانگ شرقی. آنکالاگون: بزرگ‌ترین اژدهای بالدار، آنکالاگون در طی جنگ خشم که به پایان دوران اول منجر گشت، از آنگباند رها ...

ادامه مطلب »

دنیای خمیده (دنیا پس از ساخته شدن راه مستقیم)

این نام جهت تشریح شرایط حاکم بر دنیا پس از تخریب نومه‌نور و ازبین رفتن والینور در اواخر دوران دوم بکار برده می‌شد. پس از آن واقعه، جاده‌ها فقط به صورت خمیده (یا مدور) ساخته شد. فقط الف‌ها بودند که برای رسیدن به سرزمین نامیرایان، جاده‌های مستقیم را دنبال نمودند.   پیش از دنیای خمیده: بنابر تاریخ الف‌ها، در دوران ...

ادامه مطلب »

سوار (تعقیب‌گر الف‌های نخستین)

موجودی سایه وار در افسانه های الف ها که ملکور برای آزار اولین الف های کوئی وینن فرستاده بود. موجودی سیاه سوار بر اسبی مهیب که گفته می شد الف های سرگردان را می رباید و احتمال این که اولین اورک ها از همین الف های دزدیده شده بودند وجود دارد. اما نیت مورگوت برای استفاده از موحودی سوار بر ...

ادامه مطلب »