آخرین مقالات فرهنگنامه

رینگاره (ماه سرد)

آخرین ماه تقویم انسان های سرزمین میانه که تقریبا هم ارز ماه دسامبر فعلی است. (گرچه تاریخ آن به طور دقیق از ۲۱ نوامبر تا ۲۰ دسامبر است)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...