خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 80)

آرشیو نویسنده: اله سار

مارزبان (لقب اهانت‌آمیزی که به گریما داده بودند)

عنوانی که به گریما، مشاور شاه روهان، تئودن داده بودند و در اصل جاسوس سارومان بود.

نکته:

خود واژه‌ی « wyrm » در انگلیسی قدیمی از واژه‌ی نورسی کهن « ormr » به معنی «افعی» می‌آید. کلمه‌ی « drakon » یونانی نیز به معنی «افعی» است پس اگر تاریخ کلمات را به اندازه‌ی کافی به عقب پی بگیریم کلمات مار و اژدها هر دو به یک معنی خواهند بود.

مارها (نژاد اژدهایان)

نام نژاد اژدهایان و به ویژه‌ انواع بدون بال آن‌ها از جمله، خود گلائرونگ بود که روی زمین می‌خزیدند.

مار (نامی که سارومان به گریما داده بود)

عنوانی تحقیرآمیز که سارومان در شایر برای تمسخر خدمتکارش، گریما به کار می‌برد. ظاهراً از «مارزبان» نامی که در روهان به سبب تأثیر موذیانه‌ی گریما بر شاه بر وی نهاده بودند می‌آید. مدت طولانی پس از آن، در شایر، تحمل تمسخر سارومان بر گریما گران آمد و در نهایت گلوی ارباب ستمگر خود را برید.