خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 90)

آرشیو نویسنده: اله سار

مردان وحشی جنگلی (نامی برای دروئداین در روهان)

در پایان دوران سوم، باقی‌مانده‌ی دروئداین هنوز زیر پای کوهستان سفید، در سرزمین‌های غربی زندگی می‌کردند. نژاد آن‌ها عجیب و باستانی بود که قرابت غیرعادی با طبیعت داشت و از نیروهای یگانه‌ای بهره می‌برد. مردان شمالی که در روهان ساکن بودند تا زمان جنگ حلقه هیچ از اجداد خود نمی‌دانستند و تصور می‌کردند چیزی بیش از دد و دام نباشند. به همین روهیریم‌ها، آن‌ها را مردان وحشی جنگل می‌خواندند.

مردان وحشی (مردان تاریکی)

با فاصله‌ای اندک از اولین طلوع آفتاب، مورگوت از بیداری نژادی جدید در آردا آگاه شد: اولین انسان‌ها در شرق دور بیدار شدند. خداوندگار تاریخی در خفا از آنگباند بیرون آمد و به هیلدورین، سرزمین آبا و اجدادی انسان‌ها رفت. آن‌جا در نظر ایشان، ظاهری نیکو گرفت. بسیاری قربانی فریب او شدند و از آن زمان به بعد، بسیاری از انسان‌ها تحت قدرت مورگوت قرار داشتند.

شمار اندکی به جانب غرب راه افتادند و امیدوار بودند تا از سایه‌ی مورگوت بگریزند. برخی از آن‌ها در نهایت به کوهستان آبی رسیدند. افرادی که از کوه گذشتند و به الف‌ها پیوستند تحت عنوان اداین شناخته می‌شوند و اجداد نومه‌نوری‌ها بودند. دیگران در اریادور ماندند و به ایشان «مردمان میانه» می‌گفتند. کسانی که از تاریکی مورگوت گسسته بودند ولی به بله‌ریاند قدم نگذاشتند و از الف‌های آن ناحیه چیزی نمی‌دانستند. این‌ها در شرق و جنوب سرزمین میانه ماندند و اکثریت با آن‌ها بود. ایشان را مردان وحشی می‌خواندند و از متحدان تاریخی خداوندگار تاریکی محسوب می‌شدند.

به آن‌ها، مردان تاریکی نیز می‌گفتند. در دوران نخست، آن‌ها از مورگوت تبعیت کردند و مایه‌ی شکست الف‌ها و اداین در نیرنائث آرنوئدیاد بودند. پس از آن که خود مورگوت در جنگ خشم سقوط کرد، مردم وحشی به دشمن وفادار ماندند و در دوران دوم و سوم از پیروان سائورون به شمار می‌رفتند.

صحرا (دشت رووانیون)

اصطلاحی برای آن دسته از سرزمین‌های سرزمین میانه که در شرق کوهستان مه‌آلود بود. «صحرا» احتمالاً معادل وسترون برای کلمه‌ی الفی رووانیون است.