خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 91)

آرشیو نویسنده: اله سار

منزل سفید ارندیس (مخفیگاه ارندیس و آنکالیمه)

منزلی در منطقه‌ی امریه در میتالمارِ نومه‌نور. تار-منل‌دور، منزل را به عنوان هدیه برای ارندیس بنا کرد تا نامزدی او با پسرش، آلداریون را اعلام کند. آلداریون سال‌های بسیار دور از نومه‌نور در کشتی‌هایش بود و منزل سفید، محفل امنی برای همسرش، ارندیس و دخترشان، ملکه‌ی آینده تار-آنکالیمه شد.

اسب سفید (بیرق روهان)

نشان سرزمین روهان و شاهانش، اسب سفیدی بر زمینه‌‌ی سبز بود. نشانی که جنگ‌افزار بسیاری از روهیرم‌ها را آراسته بود و مثلاً روی سپری که ائووین به مری برندی‌باک داد دیده می‌شد. در بسیاری نبردها نیز به عنوان بیرق سلطنتی روهان به کار می‌رفت. تئودن در نبرد پله‌نور زیر آن تاخت و ائومر در مقابل دروازه های موردور نیز برافراشته اش داشت. حتی پس از نبرد حلقه، اسب سفید مجال آسودن نیافت. گفته اند که ائومر مدت ها پس از پایان نبرد بزرگ آن را با خود به پیکار سرزمین های جنوبی برد.

سفید سیما (نامی که گالم برای ماه انتخاب کرده بود)

برای گالم، ماه و خورشید، سفید سیما و زرد سیما بودند و با کینه‌ای یکسان از هر دو نفرت داشت. ادعا می‌کرد که هر دو چشمانش را می‌آزارند که احتمالاً به دلیل قرن‌ها مخفیانه زیستن در مغاره‌های سیاه زیر کوهستان مه‌آلود بود. او از هر چه ممکن بود زیر نور اندک مهتاب دیده شود نیز می‌ترسید و هر زمان که می‌توانست منتظر می‌ماند تا ماه غروب کند و بعد پی امورات سری خود برود.