خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بانوی سفید نولدور (عنوان آردهل)

بانوی سفید نولدور (عنوان آردهل)

معنای عنوانی که در زبان الفی، آر-فی‌نیل، به دختر فین‌گول‌فین داده بودند. مانند اغلب نولدور، موهای آردهل تیره بود ولی سیمای رنگ‌پریده و لباس‌های سفید و سیمین وی، به «بانوی سفید» لقب گرفتن وی انجامید.

درباره اله سار