خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بانوی سفید روهان (عنوانی که فارامیر به ائووین داد)

بانوی سفید روهان (عنوانی که فارامیر به ائووین داد)

عنوانی که فارامیر به ائووین روهانی داد. این دو ازدواج کرده در تپه‌های امین آرنن، در ایتیلین با هم زندگی کردند.

درباره اله سار