خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - کوه سفید (نام تانیکوییتیل)

کوه سفید (نام تانیکوییتیل)

نامی که آدمیان به تانیکوییتیل، بلندترین کوه دنیا داده بودند. کوه سفید در مرزهای شرقی والینور قرار داشت و مانوه و واردا بر قله‌اش می‌ایستادند.

درباره اله سار