خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 88)

آرشیو نویسنده: اله سار

درخت سفید نومه‌نور (نیم‌لوث، درخت سفیدی که در آرمنه‌لوس می‌رویید)

در ابتدای تاریخ نومه‌نور، مردم آن هنوز با الف‌های اره‌سیا رابطه‌ی دوستانه‌ای داشتند. در میان هدایایی که الدار به نومه‌نوریان اولیه دادند یکی از بهترین آن‌ها، نهال سفید، کله‌بورن بود که میان جزیره‌ نشاندند. نهال را در حیاط شاه، در آرمنه‌لوس کاشتند و نهال به درختی سفید فاخری تبدیل شد که نام آن را نیم‌لوث گذاشتند. شکوفته‌هایش در غروب ظاهر می‌شد و شب‌هنگام عطر آن شهر سلطنتی نومه‌نور را می‌انباشت.

درخت تول اره‌سیا، کله‌بورن، خود از تبار گالاتیلیون، درخت سفیدی بود که در تیریون قرار داشت و خود یاوانا آن را نشانده بود. نواده‌ی آن، نیم‌لوث هزاران سال در حیاط آرمنه‌لوس می‌رویید ولی چون سائورون کنترل حکومت نومه‌نور را به دست آورد درخت سفید را پیوندی با دشمنانش، والار دید و دستور به نابودی آن داد. به همین دلیل درخت سفید نومه‌نور را بریدند و در محراب آتش، در معبد سائورون سوزاندند.

تبار گالاتیلیون در آتش سائورون نسوخت. ایزیلدور، پسر الندیل پیش از آن که درخت از دست برود میوه‌ی آن را برداشت. میوه بالید و به نهالی تبدیل شد که ایزیلدور پس از سقوط نومه‌نور با خود به سرزمین میانه برد. نهال را در میناس ایتیل کاشتند ولی پیش از پایان دوره‌ی دوم، درخت از بین رفت. نهال آن دوباره رویید و به اولین درختان سفید میناس تیریت تبدیل شد. تباری که از خود سائورون بیشتر دوام آورد.

نکته:

۱-اصولاً محاسبه‌ی تاریخ برانداختن نیم‌لوث باید کار ساده‌ای باشد. پس از آن به درخواست سائورون برای برانداختن درخت و سوزاندن آن راضی شدند شاه آر-فارازون «…به تمامی از آن‌چه پدرانش بدان وفادار بودند دست شست» (آکالابث، سیلماریلیون) به نظر می‌رسد که با مدخلی در داستان سال‌ها «۳۲۶۲-۳۳۱۰ سائورون شاه را وسوسه کرده و نومه‌ری‌ها را فاسد می‌کند» در ارتباط باشد.

در منبعی مستقیم‌تر، طبیعی به نظر می‌رسد که دست شستن کامل آر-فارازون از سنت‌ها تن دادن کامل به فساد سائورون باشد. بنابراین تاریخ فرو انداختن درخت سفید در سال ۳۳۱۰ دوره‌ی دوم خواهد بود. با این وجود، داستان سال‌ها، این تصویر کامل را مخدوش می‌کند زیرا نشان می‌دهد که آر-فارازون، بلافاصله پس از کامل شدن خواست سائورون  و دقیقاً در همان سال، تجهیز عظیم را آغاز کرد. ولی در آکالابث، تأخیر آشکاری به اندازه‌ی سال‌های بسیار بین سوختن درخت سفید و تجهیز بزرگ وجود دارد.

ترکیب این منبع ما را به این نتیجه می‌رساند که سوختن نیملوت و تکمیل فساد شاه در همان دوره‌ای بوده که داستان سال‌ها اشاره می‌کند و نه در پایان آن. (تاریخ تقریبی سال ۳۲۹۰ دوره‌ی دوم با حقایق هم‌خوانی دارد.) پس از آن سائورون تا سال ۳۳۱۰ دوره‌ی دوم به فساد نومه‌نوری‌ها ادامه داد و این زمانی بود که آر-فارازون تشویق شده بود ساخت نیروی دریایی‌اش را آغاز کند.

درخت سفید ایزیلدور (درختی که در میناس ایتیل رشد می‌کرد)

نیملوث، درخت سفیدی بود که در حیاط آرمنه‌لوس در نومه‌نور می‌رویید و از تبار خود تل‌پریون بود. وقتی سائورون در آن جزیره قدرت گرفت تصمیم راسخ به ویرانی نماد والار و سرزمین ایشان داشت. با این حال پیش از آن که درخت را بسوزاند ایزیلدور نگهبانان او را پس زد و یکی از میوه‌ها را برداشت. به واسطه‌ی همین میوه بود که نهال به بار نشست.

پس از سقوط، ایزیلدور درخت تازه را به سرزمین میانه برد و آن را در حیاط خود، در میناس ایتیل، در مرزهای موردور کاشت. اندکی پس از یک قرن از بنیان‌گذاری پادشاهی گوندور، نیروهای سائورون به میناس ایتیل هجوم آوردند و درخت سفید جوان ایزیلدور از بین رفت. ایزیلدور باز هم با رهانیدن نهال درخت سفید پیش از ترک شهرک، تبار درخت را حفظ کرد. از تبار همین نهال بود که تمام درختان سفید در حیاط میناس تیریت می‌روییدند.

درخت سفید میناس تیریت (یادمان نومه نور از دست رفته)

عنوان هر یک از درختان سفیدی که در حیاط میناس تیریت می‌رویید و از تبار نیم‌لوت از نومه‌نور بود و می‌گویند که در نهایت به خود تل‌پریون می‌رسید.

الف) سال ۲ دوران سوم- سال ۱۶۳۶ دوران سوم (۱۶۳۴ سال)

درخت سفید اصلی سرزمین میانه که در میناس ایتیل رشد می‌کرد ولی در سال ۳۴۲۹ دوران دوم، وقتی که سائورون قلعه را تصرف کرد از دست رفت. ایزیلدور با بذر آن گریخت و دانه در حیاط‌ میناس آنور کاشت. درخت سفیدی که آن‌جا رویید قرن‌ها پا بر جا بود ولی در نهایت در زمان طاعون سیاهِ شاه تلم‌نار خشک شد.

ب) سال ۱۶۴۰ دوران سوم- سال ۲۸۷۲ دوران سوم ۱ (۱۲۳۲ سال)

پس از چهار سال، شاه تازه‌ی گوندور، تاروندور، بذر درخت سفید اولیه را در مکان اصلی خود کاشت. دومین درخت در طول حکومت خود تاروندور و شش شاهی که پس از وی بر تخت نشستند دوام آورد. درخت تا زمان بلک‌تور دوم، بیست و یکمین کارگزار حاکم نیز برجا بود ولی وقتی بلک‌تور درگذشت اندکی پس از وی، درخت سفید نیز خشک شد.

درخت خشکیده، سال ۲۸۷۲ تا ۳۰۱۹ دوران سوم (۱۴۷ سال)

دومین درخت سفید بذری به جا نگذاشت و کسی قادر به دوباره کاشتن آن نبود. در عوض، وارث بلک‌تور، توروندیر درخت خشکیده را در حیاط باقی گذاشت. درخت تا یک قرن و نیم، طی حکومت توروندیر و چهار کارگزار پس از وی بر جا ماند.

پ) پس از سال ۳۰۱۹ دوره‌ی سوم

پس از جنگ حلقه، گندالف آراگورن را به دامنه‌ی بایر میندولویین، پشت میناس تیریت راهنمایی کرد و آن‌جا آراگورن نهال درخت سفید را یافت. درخت خشکیده را به خیابان خاموش بردند و نهال را در جای آن، در میدان فواره کاشتند.

نکته:

۱-در بسیاری از نسخه‌های پیشین ارباب حلقه‌ها، تاریخ نادرستی برای خشک شدن دومین درخت آمده. داستان ایام، در نسخه‌های مذکور به اشتباه سال ۲۸۵۲ دوران سوم را نشان می‌دهد ولی تاریخ صحیح ۲۸۷۲ بود. در نسخه‌های بعدی این اشتباه تصحیح شد.

برج سفید (برج میناس تیریت)

نامی که در گوندور بر میناس تیریت، به ویژه بر برج درخشان اکتلیون در اوج خود گذاشته بودند. نامی که با برج سیاه سائورون در باراد-دور در تقابل بود.