خانه - ویت‌ول (شهری در توک‌لند)

ویت‌ول (شهری در توک‌لند)

شهر یا روستایی نزدیک باک‌بورو در منطقه‌ی توک‌لند شایر، در منتهی الهیه غربی تپه‌های سبز. تاین پالادین توک دوم، پدر پی‌پین را در مزارع و سرزمین‌های اطراف ویت‌ول می‌شناختند گرچه مشخص نیست وی در آن محل منزلی داشته یا در اقامت‌گاه اجدادی توک‌ها، در سمیال‌های بزرگ زندگی می‌کرده.

درباره اله سار