خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سوار سفید (عنوان گندالف هنگامی که بر شدوفکس سوار بود)

سوار سفید (عنوان گندالف هنگامی که بر شدوفکس سوار بود)

اواخر جنگ حلقه، هنگامی که گندالف سوار شدوفکس شد عنوان مذکور را به وی دادند. نام مذکور در تقابل با نُه سوار سیاهی بود که به سائورون خدمت می‌کردند.

درباره اله سار