خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - سفیدپوست‌ها (نام ارکی برای مردم روهان)

سفیدپوست‌ها (نام ارکی برای مردم روهان)

نامی که ارک‌ها به سواران روهان داده بودند. سوارانی که به جهت خاستگاه شمالی‌اشان پوستی روشن‌تر از مردمان عادی که اطراف ایشان زندگی می‌کردند داشتند.

درباره اله سار