خانه - ولد (قلمروی شمالی روهان)

ولد (قلمروی شمالی روهان)

شمالی‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین بخش‌های روهان که بین جنگل فنگورن از یک سو و رود آندویین در دیگر سو بود و از شمال نیز رود لیم‌لیت آن را محصور می‌کرد.

درباره اله سار