خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 53)

آرشیو نویسنده: اله سار

فرزندان ارو (اِلف ها و آدمیان)

نامی برای الف ها و آدمیان که اصالتا با نیت ارو ایلوواتار به دنیا وارد شدند و سرنوشت آن ها در موسیقی آینور رقم زده شد. با این که والار مکاشفات ایلوواتار را مشاهده کرده بودند، تصور روشنی از اینکه فرزندان در کجا برخواهند خواست نداشتند و بسیاری از کارهای آن ها در آردا به منظور آماده سازی جهان برای ورود این دو نژاد بود.

عبارت فرزندان ارو به ندرت به کار می رود. شکل رایج تر آن فرزندان ایلوواتار است.

فرزندان آئوله (هفت قبیله دورف ها)

الف ها و آدمیان بخشی ذاتی در طرح ایلوواتار برای جهان بودند، از این رو به نام فرزندان ایلوواتار نامیده می شوند.اما دورف ها مستقلا توسط آئوله ساخته شدند وتنها زمانی زندگی حقیقی یافتند که ایلوواتار به آنها زندگی داد.بنا بر این این نژاد در زبان الفی به نام آئوله اونار نامیده می شود که در زبان انگلیسی به فرزندان آئوله ترجمه می شود. دروف ها نام خاص خود را به خالقشان می دادند و او را ماهال خطاب می کردند. آئوله به سبب ساختن دورف ها نام الفی دیگری نیز دارد: ناواتار؛ که به معنی پدر دورف است.

سرکرده شمال (رهبر دونه داین شمالی)

سلسله وارثان آرودوی آخرین پادشاه آرتاداین. از آرانارت فرزنند آرودوی تا آراگورن دوم که تاج و تخت گاندور را در اختیار گرفت، شانزده سرکرده شمال وجود داشتند.

داروغه (عنوان ادعایی لوتو سکویل-بگینز)

عنوانی که ظاهرا لوتو سکویل-بگینز پس از خلع ویل وایت فوت از شهرداری شایر و در اختیار گرفتن قدرت برای خود ابداع کرد. اگر چه داروغه عنوان رسمی او بود اما معمولا رئیس خطاب می شد. پس از آن که سارومان به شایر آمد و با نام شارکی آن جا را در اختیار گرفت، هابیت ها او را رئیس حقیقی می پنداشتند.

چیکا چاب (یکی از چهار خاله بیلبو بگینز)

یکی از خاله های بیلبو که با عموی او بینگو ازدواج کرد و شاخه چاب-بگینز را در خانواده بنیان گذاری کرد. چیکا و بینگو یک پسر شناخته شده به نام فالکو چاب-بگینز داشتند.