خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلدور از دورتنیون (یکی از آخرین یاغی ها دورتنیون)

گیلدور از دورتنیون (یکی از آخرین یاغی ها دورتنیون)

یکی از دسته های قانون شکنی که با باراهیر و برن در تارن آئلوین پس از داگور براگولاک زندگی کردند.

درباره اله سار