خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی لبنین)

گیلراین (رودخانه‌ی مرز غربی لبنین)

روودخانه ای طولانی که از مرزهای غربی لبنین در جنوب گوندور به طرف جنوب و خارج از کوهستان سفید جریان داشت. این رودخانه انشعابی از رودخانه‌ی سرنی بود. که در بالای لینهیر به آن متصل شده بود. افسانه می گوید که نیمرودل هنگام خروج از کوهستان سفید و آمدن به سوی جنوب  سواحل این رود را پیموده است.

درباره اله سار