خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلمیت (دختر ایمرازور و میترلاس)

گیلمیت (دختر ایمرازور و میترلاس)

طبق شواهد ، گیلمیت دختر ایرازور از نومنور و میترلاس (دوشیزه‌ی الفی) بوده است. میترلاس از حافظان نیمرودل بود. کسی که طی سفری به خارج از کوهستان سفید گم شد و توسط ایمرازور یکی از مردان گوندور که از بلفالاس بود نجات داده شد. پسرشان گالادور پس از پیدا کردن شاهزاده دل آمروت مشهور شد. اما گالادور خواهر کوچکتری به نام گیلمیت داشت. کسی که ظاهرا نامش به معنای مه ستاره می باشد.

درباره اله سار