خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 54)

آرشیو نویسنده: اله سار

چت وود (جنگل ناحیه بری)

جنگل پهناوری که در شمال و شرقه تپه بری قرار داشت. دهکده آرچست در میان درختان کناره آن بنا شده بود.

تالار اسناد (تالار مازاربول در خزد – دوم)

تالار مازاربول در خزد – دوم باستانی که حکم تالار اسناد آن را داشت. تالار بزرگ مربع شکلی که با نورگیری از محیط بیرون روشن می شد. زمانی که بالین تلاشی را برای باز پس گیری موریا رهبری می کرد از اینجا به عنوان تختگاهش استفاده کرد که در نهایت به مقبره اش بدل شد.

تالار مزربول (تالار اسناد خزد – دوم باستانی)

تالار باستانی اسناد خزد – دوم که بالین از آن به عنوان پایگاهش در تلاش نافرجام برای بازپس گیری موریا استفاده کرد. یاران حلقه در زمان عبور از موریا مقبره او را در این تالار یافتند.

کروت (هفتمین ماه سال)

این ماه در تقویم سرزمین میانه تقریبا مطابق با ژوئیه کنونی می باشد. کروت شکل سینداری نام این ماه است که به ویژه توسط دونه داین استفاده می شد ( در تقویم های دیگر مشابه شکل سنتی کوئنیایی این نام یعنی کرمیه به کار می رفت.). کروت پس از ماه نوروئی و پیش از ماه اوروئی قرار دارد.

کرتار (حروف رونی)

دستگاه نوشتاری گسترده و همه گیری که در اصل توسط سیندار ابداع شد و آنها از آن برای نوشتن کتیبه ها در چوب یا سنگ استفاده می کردند. شکل حروف اکثرا از خطوط راست درست شده بود زیرا استفاده اصلی آن در نوشته های حکاکی شده بود و الفبای الفی نام خود را از همین کاربرد گرفته اند. ریشه الفی کلمه حکاکی cirکه آن را در نام اصلی سینداری این حروف (Cirth) دیده می شود. کرتار شکل کوئنیایی همین کلمه است و از همین ریشه است. هر دو شکل این کلمات در انگلیسی به حروف رونی ترجمه می شوند.