خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلدور اینگلوریون (الفی از خانه‌ی فینرود)

گیلدور اینگلوریون (الفی از خانه‌ی فینرود)

الفی از نژاد نولدوری . هنگامی که سم ، پیپین و فرودو در حال انتقال حلقه به ریوندل بوندند ، او آنها را ملاقات کرد.

درباره اله سار