خانه - آرشیو برچسب: Gildor inglorion

آرشیو برچسب: Gildor inglorion

گیلدور اینگلوریون (الفی از خانه‌ی فینرود)

الفی از نژاد نولدوری . هنگامی که سم ، پیپین و فرودو در حال انتقال حلقه به ریوندل بوندند ، او آنها را ملاقات کرد.