خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 56)

آرشیو نویسنده: اله سار

کمندور (پسر و وارث ملندیل)

کمندور از نسل اربابان افسانه ای بود. جد بزرگ او الندیل بود و او پسر ملندیل و نوه آناریون بود. با این وجود از دوران سلطنت او به عنوان پادشاه گاندور تقریبا چیزی نمی دانیم. به نظر می رسد گاندور در دوران حکومت او در صلح به سر می برده ؛ زیرا هیچ واقعه شاخص تاریخی از این دوران نقل نشده است.

کمندور هشتاد و شش سال بر گاندور حکومت کرد و پسرش ائارندیل جانشین او شد.

کمربند ملیان

حصار سحرآمیزی که توسط ملیان در اطراف قلمرو تینگول کشیده شده بود. و از ورود بیگانگان بدون اجازه و سفارش او جلوگیری می کرد.

رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه ای که از برلیاند شمالی سرچشمه می گرفت. جایی که از غرب ایورین فاصله‌ی زیادی نداشت، جایی که سرچمه های ناروگ قرار داشت. دو رودخانه به طرف جنوب جریان داشتند و در حدود صد مایل ، تا جایی که رود خانه‌ی گلینگلیت به طرف غرب یعنی نارگ تغییر جهت می داد ، در یک خط موازی حرکت می کردند.

در جنوب ، در نقطه ای که گلینگلیت به نارگ برخورد می کرد ، عبور از آن رودخانه‌ی بزرگتر غیر ممکن شد. بنابراین الف های نورگوتروند قبل از آن که بتوانند به طرف غرب سفر کنند ، مجبور شدند به طرف شمال و به طرف جریان داخلی گینگلیت مهاجرت کنند. این رویداد در قبل از روز هایی رخ داد که آنها آن پل بی دوام را بر روی ناروگ ساختند. آخرین نبرد الف های نارگوتروند در دشت های توم هالاد رخ داد. سرزمینی که در میان مسیر های ناروگ و گینگلیت قرار داشت.

گیملی (دوست الفها)

پسر گلوین که به همره یاران حلقه از ریوندل عازم سفر شد . پس از پراکنده شدن یاران حلقه در پارت گالن ، او به همراه آراگورن و لگولاس به شکار ارک ها در سرتا سر روهان پرداخت. او در نبرد هورن برگ و پلنور حضور داشت و جنگید. او به خاطر رابطه‌ی دوستی اش با لگولاس مشهور است. داستان هایی هستند که می گویند آنها با یکدیگر به غرب کوچیدند. اگر این گفته درست باشد ، بنابراین گیملی اولین و تنها فرد از نژاد دورف ها بود که به سرزمین فنا ناپذیر پا گذاشت.

گیمیل خاد (پدر آر فارازون)

پسر کوچک آر گیمیلزر ، پادشاه نومنوری که همانند پدرش با اصلاحات سیاسی برادر بزرگترش یعنی تار پالانتیر مخالفت کرد. پسرش آر فارازون بود که تاج و تخت نومنور را غصب کرده و جزیره را به ویرانی کشاند.