خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلیون (رودخانه ای که مرز شرقی برلیاند را مشخص می کند)

گلیون (رودخانه ای که مرز شرقی برلیاند را مشخص می کند)

رودخانه ای طولانی در مرز شرقی برلیاند که از گذرگاه لوتلان می گذرد. و سرزمین های تارگلیون و اسیریاند را از برلیاند شرقی جدا می کند.

درباره اله سار